Veiligheid en hygiëne

Risico-inventarisatie en –evaluatie
Jaarlijks wordt bij elke gastouder een risico-inventarisatie en evaluatie uitgevoerd. Met de gastouder worden eventuele risico’s op het gebied van veiligheid en hygiëne in kaart gebracht. Deze risico's worden opgeheven of er worden afspraken over gemaakt. Deze Risico-inventarisatie en het bijbehorende actieplan vind je als ouder in Mijn Kroostopvang.

Veilig Slapen
Helaas komt het in Nederland af en toe voor dat een baby tijdens de kinderopvang overlijdt aan wiegendood. Zowel in kinderdagverblijven, bij gastouders, als thuis. Aandacht voor preventie en voorzorgsmaatregelen kan het risico - dat in het bijzonder voor jonge baby’s tussen 3 en 9 maanden relatief hoger blijkt uit te vallen - tot het uiterste beperken.
Kroostopvang spant zich er voor in de preventieve maatregelen zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen van de gastouders. Wieg, bed en box zijn onderwerp van gesprek tijdens de risico-inventarisatie, opvang is alleen toegestaan in rookvrije locaties en wij informeren onze gastouders aan huis over de meest actuele informatie van het Nederlands Centrum Jeugdzorg, meer informatie over veilig slapen vind je hier.

Inspectie gastouderlocatie door GGD
Voor de start van de opvang inspecteert de GGD op verzoek van de gemeente de locatie waarop de gastouder kinderopvang zal bieden. De GGD bekijkt of er een risico-inventarisatie is uitgevoerd, of de gastouder beschikt over een Verklaring Omtrent het Gedrag, of de gastouder opgenomen is in het Personenregister Kinderopvang, of de gastouder het juiste diploma heeft, of zij een geldig certificaat Eerst Hulp bij Kinderongevallen heeft, of zij beschikt over een persoonlijk pedagogisch werkplan en of de woonomgeving veilig en schoon is. Op basis van een positief advies van de GGD kunnen gastouder en haar opvanglocatie opgenomen worden in het Landelijk Register Kinderopvang. Dit register is openbaar, je kunt het hier vinden.

Inspectie gastouderbureau door GGD
Kroostopvang wordt, zoals elke instelling voor kinderopvang, jaarlijks geïnspecteerd door de GGD. Onderwerpen van inspectie variëren van pedagogisch beleid tot bedrijfsvoering, van procedures tot diploma’s.

Het laatste inspectierapport van Kroostopvang Groene Rijn vind je hier

Het laatste inspectierapport van Kroostopvang BV vind je hier