Oudercommissie

Kroostopvang heeft een oudercommissie bestaande uit 3 ouders.

De zittingsduur van de oudercommissieleden is 18 maanden, daarna komen er verkiezingen en kan de samenstelling veranderen. Er wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van ouders uit de verschillende woonplaatsen.
De doelstelling van de oudercommissie is het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van alle kinderen en de ouders die verbonden zijn Kroostopvang. Daarnaast geeft de oudercommissie advies namens alle ouders op het gebied van de kwaliteit van de opvang.

Wat doet een Oudercommissie niet?
De oudercommissie is niet de klachtencommissie voor ouders. De commissie bestaat uitsluitend uit vraagouders en heeft minimaal 3 en maximaal 7 leden.

Wat doet een Oudercommissie?
Iedere ouder kan inbreng leveren of advies vragen aan de oudercommissie, graag zelfs! De commissie is wel een aanspreekpunt voor ouders. We proberen op een positieve manier de verschillende belangen – zowel die van Kroostopvang als die van de ouders en kinderen – te behartigen.

Minimaal drie keer per jaar wordt er vergaderd.
Punten waarover vergaderd wordt en advies wordt uitgebracht zijn o.a. het kwaliteitsbeleid en de jaarlijkse aanpassing van de tarieven.
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat leden van de oudercommissie hun persoonlijke agenda behandelen; de onderwerpen moeten door een zo groot mogelijk deel van de ouders worden gedragen of herkend. Laat het de Oudercommissie dus weten als je ergens vragen over hebt of als je denkt dat iets beter kan. Of denk met ons mee over bovenstaande onderwerpen.

Contact
Via Mijn Kroostopvang zal iedereen de activiteiten van de oudercommissie kunnen volgen. De commissie heeft een eigen e-mailadres waar ouders alle vragen en suggesties naar toe kunnen sturen.