Bezpieczeństwo i higiena

Inwentaryzacja i ocena ryzyka

Każdego roku przeprowadzana jest inwentaryzacja i ocena ryzyka każdego opiekuna dzieci. Wszelkie zagrożenia w zakresie bezpieczeÅ„stwa i higieny sÄ… mapowane we wspóÅ‚pracy z opiekunem dziecka. Ryzyko to jest eliminowane lub zawierane sÄ… umowy dotyczÄ…ce go. Jako rodzic możesz znaleźć InwentaryzacjÄ™ Ryzyka i towarzyszÄ…cy jej plan dziaÅ‚ania w Mijn Kroostopvang.


Bezpieczny sen

Niestety w Holandii czasami zdarza siÄ™, że dziecko umiera na zespóÅ‚ Å›mierci Å‚óżeczkowej. Dzieje siÄ™ tak w przedszkolach, z opiekunami i w domu. Zwracanie uwagi na Å›rodki zapobiegawcze i ostrożnoÅ›ci może w jak najwiÄ™kszym stopniu ograniczać ryzyko - które wydaje siÄ™ być stosunkowo wyższe, szczególnie w przypadku maÅ‚ych dzieci w wieku od 3 do 9 miesiÄ™cy.

Kroostopvang dokÅ‚ada wszelkich staraÅ„, aby możliwie jak najlepiej zwracać uwagÄ™ opiekunów na dzieci. Podczas oceny ryzyka omawiane jest Å‚óżeczko, Å‚óżko i pudeÅ‚ko. Opieka nad dziećmi jest dozwolona wyÅ‚Ä…cznie w miejscach wolnych od dymu tytoniowego. Informujemy naszych opiekunów domowych o najbardziej aktualnych informacjach z Holenderskiego Centrum Opieki nad MÅ‚odzieżą. WiÄ™cej informacji na temat bezpiecznego spania można znaleźć tutaj.


Kontrola miejsca opiekuna dziecka przez GGD

Przed rozpoczÄ™ciem opieki nad dziećmi i na wniosek gminy, Miejska SÅ‚użba Zdrowia sprawdza miejsce, w którym opiekun zapewni opiekÄ™ nad dziećmi. GGD sprawdza, czy zostaÅ‚a przeprowadzona ocena ryzyka, czy opiekun ma zaÅ›wiadczenie o niekaralnoÅ›ci, jest wpisany do rejestru osób zajmujÄ…cych siÄ™ opiekÄ… nad dziećmi, posiada odpowiedni dyplom, posiada ważny certyfikat pierwszej pomocy dla dzieci, ma osobisty pedagogiczny plan pracy oraz czy Å›rodowisko życia jest bezpieczne i czyste. OpierajÄ…c siÄ™ na pozytywnej rekomendacji GGD, opiekun i miejsce opieki nad dziećmi mogÄ… zostać wÅ‚Ä…czone do Krajowego Rejestru Opieki nad Dzieckiem. Ten rejestr jest publiczny i możesz go znaleźć tutaj.


Kontrola agencji opieki nad dziećmi przez GGD

Jak każda agencja opieki nad dziećmi, Kroostopvang jest corocznie kontrolowana przez GGD. Tematy kontroli różniÄ… siÄ™ od polityki pedagogicznej po zarzÄ…dzanie operacyjne, od procedur po dyplomy.

Tutaj znajdziesz nasze najnowsze raporty z kontroli Kroostopvang Groene Rijn.

Tutaj znajdziesz nasze najnowsze raporty z kontroli  roostopvang BV.