Wymagania dla naszych opiekunów do dzieciOgólne

Minimalny wiek: 20 lat

Dobre zdrowie fizyczne i psychiczne w związku z opieką nad dziećmi

Posiadanie ważnego certyfikatu pierwszej pomocy dla dzieci, zarejestrowanego w rejestrze osób zajmujÄ…cych siÄ™ opiekÄ… nad dziećmi

Posiadanie dyplomu pracownika pedagogicznego na poziomie 3. lub 4. lub podobnego dyplomu, przynajmniej MBO pomocy w opiece i opiece społecznej

Bycie w stanie zapewnić ciągłość i stabilność

Bycie otwartym oraz szanowanie pomysÅ‚ów i stylu życia innych osób

Bycie w stanie i chęć dyskutowania o swoich dziaÅ‚aniach zwiÄ…zanych z pracÄ… z dziećmi (i wÅ‚asnymi dziećmi), zarówno w kontakcie z rodzicami, jak i Kinderopvang Thuis.

Bycie gotowym przestrzegać zasad Kroostopvang dotyczÄ…cych równoczesnej opieki nad dziećmi (w poÅ‚Ä…czeniu z wÅ‚asnymi dziećmi; realizować prawnie okreÅ›lone liczby)

UmiejÄ™tność mówienia, czytania i rozumienia jÄ™zyka holenderskiego

Dyskretne obchodzenie siÄ™ z poufnymi informacjami

Gwarantowanie prywatności

Prawidłowe używanie języka


Jakość pedagogiczna

Doświadczenie i wiedza dotycząca rozwoju dzieci

Poświęcanie uwagi i wgląd w indywidualność dziecka

Bycie w stanie zaoferować dzieciom ciepło i bezpieczeństwo

Bycie w stanie stymulować dziecko w jego rozwoju

Chęć edukacji dziecka w zakresie postawy wielokulturowej

Sumienne stosowanie kar i nagród, bez przemocy psychicznej i/lub fizycznej

Czynniki środowiskowe

Zapewnienie schludnego, higienicznego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska dla dzieci

Gotowość do wzięcia udziału w corocznej inwentaryzacji ryzyka BHP w miejscu opieki

Zapewnienie bezpiecznego transportu samochodem, rowerem lub innym środkiem transportu

Przestrzeganie zakazu palenia podczas zapewniania opieki nad dziećmi (= w godzinach pracy)


Stosunek opiekuna do rodziców

Bycie otwartym oraz szanowanie różnych pomysÅ‚ów i stylu życia rodziców

Posiadanie pozytywnego nastawienia do wyboru pracujÄ…cych i/lub studiujÄ…cych rodziców, którzy dzielÄ… siÄ™ wychowaniem swoich dzieci z innymi

Bycie w stanie wczuć siÄ™ w sytuacjÄ™ rodziców

Bycie przygotowanym do wspóÅ‚pracy z rodzicami

Bycie w stanie omówić wszelkie problemy

Bycie w stanie zawrzeć oraz przestrzegać konkretnych i jasnych umów z rodzicami, w razie potrzeby dostosować te umowy i omówić ewentualne różnice poglÄ…dów


Stosunek do Kroostopvang

Pozytywne nastawienie do Kroostopvang

Bycie gotowym do wspóÅ‚pracy z Kroostopvang i wdrażania polityki pedagogicznej (w tym planu pracy, obserwacji)

Gotowość do przyjÄ™cia wskazówek lub wsparcia za poÅ›rednictwem Kroostopvang

Gotowość do uczestniczenia w szkoleniach i corocznym dniu nauki

Gotowość do przestrzegania wytycznych dotyczÄ…cych odbioru i dopasowanych umów


Motywacja

Posiadanie dla dzieci 

Dostrzeganie znaczenia posiadania niezależności dochodowej i/lub ekonomicznej