Wymagania dla naszych opiekunów do dzieciOgólne

Minimalny wiek: 20 lat

Dobre zdrowie fizyczne i psychiczne w związku z opieką nad dziećmi

Posiadanie ważnego certyfikatu pierwszej pomocy dla dzieci, zarejestrowanego w rejestrze osób zajmujących się opieką nad dziećmi

Posiadanie dyplomu pracownika pedagogicznego na poziomie 3. lub 4. lub podobnego dyplomu, przynajmniej MBO pomocy w opiece i opiece społecznej

Bycie w stanie zapewnić ciągłość i stabilność

Bycie otwartym oraz szanowanie pomysłów i stylu życia innych osób

Bycie w stanie i chęć dyskutowania o swoich działaniach związanych z pracą z dziećmi (i własnymi dziećmi), zarówno w kontakcie z rodzicami, jak i Kinderopvang Thuis.

Bycie gotowym przestrzegać zasad Kroostopvang dotyczących równoczesnej opieki nad dziećmi (w połączeniu z własnymi dziećmi; realizować prawnie określone liczby)

Umiejętność mówienia, czytania i rozumienia języka holenderskiego

Dyskretne obchodzenie się z poufnymi informacjami

Gwarantowanie prywatności

Prawidłowe używanie języka


Jakość pedagogiczna

Doświadczenie i wiedza dotycząca rozwoju dzieci

Poświęcanie uwagi i wgląd w indywidualność dziecka

Bycie w stanie zaoferować dzieciom ciepło i bezpieczeństwo

Bycie w stanie stymulować dziecko w jego rozwoju

Chęć edukacji dziecka w zakresie postawy wielokulturowej

Sumienne stosowanie kar i nagród, bez przemocy psychicznej i/lub fizycznej

Czynniki środowiskowe

Zapewnienie schludnego, higienicznego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska dla dzieci

Gotowość do wzięcia udziału w corocznej inwentaryzacji ryzyka BHP w miejscu opieki

Zapewnienie bezpiecznego transportu samochodem, rowerem lub innym środkiem transportu

Przestrzeganie zakazu palenia podczas zapewniania opieki nad dziećmi (= w godzinach pracy)


Stosunek opiekuna do rodziców

Bycie otwartym oraz szanowanie różnych pomysłów i stylu życia rodziców

Posiadanie pozytywnego nastawienia do wyboru pracujących i/lub studiujących rodziców, którzy dzielą się wychowaniem swoich dzieci z innymi

Bycie w stanie wczuć się w sytuację rodziców

Bycie przygotowanym do współpracy z rodzicami

Bycie w stanie omówić wszelkie problemy

Bycie w stanie zawrzeć oraz przestrzegać konkretnych i jasnych umów z rodzicami, w razie potrzeby dostosować te umowy i omówić ewentualne różnice poglądów


Stosunek do Kroostopvang

Pozytywne nastawienie do Kroostopvang

Bycie gotowym do współpracy z Kroostopvang i wdrażania polityki pedagogicznej (w tym planu pracy, obserwacji)

Gotowość do przyjęcia wskazówek lub wsparcia za pośrednictwem Kroostopvang

Gotowość do uczestniczenia w szkoleniach i corocznym dniu nauki

Gotowość do przestrzegania wytycznych dotyczących odbioru i dopasowanych umów


Motywacja

Posiadanie dla dzieci 

Dostrzeganie znaczenia posiadania niezależności dochodowej i/lub ekonomicznej