Ustawa o opiece nad dziećmi

Opieka nad dziećmi działa na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi. Ustawa ta reguluje jakość i finansowanie opieki nad dziećmi w Holandii.

Prawo okreÅ›la wymagania jakoÅ›ciowe dotyczÄ…ce opieki nad dziećmi. Wymaga zapewnienia dzieciom bezpiecznego i zdrowego Å›rodowiska życia. OÅ›rodki dla dzieci i agencje zajmujÄ…ce siÄ™ opiekÄ… nad dziećmi sÄ… również zobowiÄ…zane do informowania rodziców o stosowanych politykach. Centrum opieki nad dziećmi, agencja opieki nad dziećmi i opiekun sÄ… odpowiedzialni za jakość opieki nad dziećmi.


Gmina we wspóÅ‚pracy z GGD odpowiada za kontrolÄ™ miejsc opieki. Inspektorzy zgÅ‚aszajÄ… wszelkie niedociÄ…gniÄ™cia i doradzajÄ… gminie w sprawie wÅ‚Ä…czenia lokalizacji opieki nad dziećmi do krajowego rejestru opieki nad dziećmi.

Rejestracja w tym rejestrze jest warunkiem ubiegania siÄ™ przez rodziców o zasiÅ‚ek wychowawczy. Opiekunowie do dzieci w domu sÄ… rejestrowani przez Kroostopvang w Krajowym Rejestrze Opieki nad Dzieckiem (LRK).


ChciaÅ‚byÅ› dowiedzieć siÄ™ wiÄ™cej o tym, co obejmuje ustawa o opiece nad dziećmi? Spójrz tutaj.