Nederlands Engels Polski
Persoonlijk betrokken bij jouw kind
• Onze eisen aan een gastouder

De Kroost gastouder:

 • voldoet aan de voorwaarden die de Wet Kinderopvang aan haar stelt. De voorwaarden staan hier: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/vraag-en-antwoord/gastouder-worden.html;
 • is minimaal MBO 3 opgeleid;
 • beschikt over een representatief en verzorgd uiterlijk. Een gastouder is het visitekaartje van Kroostopvang en is zich bewust van het belang om een goede eerste indruk te maken;
 • heeft een beschikbaarheid voor minstens 2 kinderen gedurende minstens 2 dagen in de week;
 • beschikt over email en maakt gebruik van internet.

Persoonlijke eigenschappen

 • is fysiek en emotioneel in staat om kinderen zelfstandig op te vangen, indien van toepassing naast de zorg voor het eigen gezin;
 • is sensitief en responsief;
 • beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • is communicatief vaardig, kan problemen bespreekbaar maken, zowel met de ouders en/of het gastouderbureau;
 • is in staat tot zelfreflectie;
 • waarborgt de privacy van kinderen en hun ouders (ook op social media);
 • gaat discreet om met vertrouwelijke informatie;
 • gaat respectvol om met collega gastouders;
 • heeft respect voor andere culturen en levenswijze;
 • is ondernemend en loyaal aan het gastouderbureau;
 • is proactief;
 • bewaakt haar grenzen.

Pedagogische kwaliteit

 • heeft kennis van de ontwikkeling van kinderen;
 • heeft ervaring met kinderen;
 • kan ontwikkelingsachterstand en -voorsprong signaleren;
 • kan kinderen stimuleren in hun ontwikkeling; hanteert een positieve opvoedingsstijl;
 • biedt spelmaterialen en activiteiten aan afgestemd op de diverse ontwikkelingsfases van de kinderen die zij opvangt en investeert in spel en speelmateriaal;
 • onderneemt binnen- en buitenactiviteiten;
 • biedt emotionele veiligheid;
 • kan omgaan met diversiteit in haar opvang;
 • heeft een pedagogisch werkplan opgesteld waarin vaste routines, rituelen en regels zijn opgenomen;
 • gebruikt een kind volgsysteem of andere vorm van verslaglegging om de opvang en de ontwikkeling van het kind te kunnen evalueren

Opvanglocatie

de woning voldoet aan de veiligheids- en hygiëne eisen zoals in de Risico Inventarisatie is opgesteld, dwz:

 • de woning biedt voldoende speel- en slaapruimte voor de opvang van kinderen;
 • de opvangruimte en meubilair zijn  veilig en kindvriendelijk, maar biedt ook uitdaging door inrichting en aanbod van spelmateriaal;
 • de woning is schoon en fris, ook als er huisdieren aanwezig zijn;
 • er is een tuin waarin kinderen kunnen spelen of een buitenspeelruimte in de buurt van de woning.

Samenwerking met ouders

 • maakt concrete afspraken met ouders en gebruikt hiervoor de afsprakenlijst, leeft deze afspraken na, evalueert jaarlijks deze afspraken en stelt de afspraken zo nodig bij;
 • ziet zichzelf als partner in de opvoeding van het kind, maakt verschillen in opvattingen bespreekbaar en staat open voor feedback van de ouders;
 • informeert ouders over ontwikkeling van het kind en de activiteiten die zij onderneemt. Zij laat ouders weten/zien/ervaren wat er tijdens de opvang gebeurt;
 • is zich bewust van haar beroepshouding en bijhorende geheimhoudingsplicht en heeft respect voor de privacy van kinderen en ouders.

Samenwerking met Kroostopvang

 • is samen met het bureau verantwoordelijk voor het werven van nieuwe klanten/kinderen;
 • laat zich begeleiden, ondersteunen en coachen door het bureau; staat open voor feedback van de gastouderbegeleider en werkt mee aan de uitvoering van de jaarlijkse Risico Inventarisatie en het jaargesprek;
 • beschouwt de medewerkers en andere gastouders van het gastouderbureau als collega’s en gaat respectvol met hen om;
 • informeert het gastouderbureau over wijzigingen in de persoonlijke situatie.

Deskundigheidsbevordering

De gastouder maakt voor zichzelf een opleidings- cq ontwikkelingsplan waarin de gastouder beschrijft waar zij aan wil werken en hoe zij dit wil doen, dat kan bijvoorbeeld door:

 • het volgen van trainingen die het gastouderbureau jaarlijks aanbiedt (klassikaal en/of e-learning);
 • lidmaatschap van de Vereniging GastOuderBranche;
 • abonnement op vakliteratuur
 • intervisie met collega’s

Gastouders die voldoen aan bovenstaande eisen zijn van harte welkom om zich in te schrijven bij Gastouderbureau Kroostopvang.