Nederlands Engels Polski
Persoonlijk betrokken bij jouw kind
• FAQ

Veelgestelde vragen door ouders

 1. Hoe lang is de wachtlijst?
 2. Waarom betaal ik maandelijks bureaukosten?
 3. Wat kost de opvang mij per uur?
 4. Ik werk in het onderwijs, moet ik de schoolvakantie betalen?
 5. Mijn gastouder vangt op feestdagen niet op, waarom staat deze dag wel op de factuur?
 6. Bemiddelen jullie ook voor buitenschoolse opvang?
 7. Moet ik een machtiging voor automatische incasso afgeven?
 8. Waarom wordt er op tussen de 23e en 26e geïncasseerd? 
 9. Mijn factuur is niet tussen de 23e en 26e geïncasseerd, hoe kan dat?
 10. Ik wil mijn contractdagen of -tijden wijzigen, kan dat?
 11. Ik wil mijn kind minder laten opvangen, kan dat?
 12. Mijn gastouder kan niet opvangen op andere dagen en/of tijden, wat nu?
 13. Ik word  's morgens gebeld door mijn gastouder omdat zij die dag ziek is en niet kan opvangen, wat nu?
 14. Kan mijn gastouder de opvang opzeggen?
 15. Gaat een 2e en volgend kindje voor op andere aangemelde kindjes bij mijn gastouder?
 16. Heb ik recht op vervanging tijdens ziekte of vakantie van mijn gastouder?
 17. Ik heb nu al een paar keer mijn gastouderbegeleider gebeld, maar krijg steeds haar voicemail, hoe kan dat?
 18. Wat moet ik doen als ik een klacht heb?
 19. Ik krijg een correctie op mijn factuur, waarom?
 20. Mijn factuur klopt niet, wat moet ik doen?
 21. Waar kan ik mijn kinderopvangtoeslag aanvragen?
 22. Kan ik mijn toeslag direct naar jullie laten overmaken?
 23. Heb ik recht op op kinderopvangtoeslag voor dagopvang na de 4e verjaardag van mijn kind of nog maar op 70% van mijn gewerkte uren?

Veelgestelde vragen door gastouders

 1. Waarom krijg ik pas de laatste werkdag van de maand uitbetaald of soms een paar dagen later?
 2. Waarom moet ik mijn vakantie 2 maanden van te voren doorgeven aan mijn vraagouder en het bureau?
 3. Wat moet ik doen als ik ziek ben en ik kan niet opvangen?
 4. Krijg ik gegarandeerd mijn vergoeding uitbetaald?
 5. Mijn vergoedingenoverzicht klopt niet, wat moet ik doen?
 6. Ik heb halverwege de maand een vergoedingenoverzicht ontvangen van mijn meeruren maar deze is eind van de maand niet betaald.
 7. Wie zorgt er voor 'opvangmateriaal'?
 8. Met welk diploma kan ik gastouder worden?

1. Hoe lang is de wachtlijst?
Wij hebben geen wachtlijst. Bij ons heet dat bemiddelingstijd. Wij trekken ongeveer 3 maanden uit om voor jou de geschikte gastouder te vinden. Niet elke beschikbare gastouder is voor jou en jouw kind geschikt. Onze opvang is maatwerk. Jij moet een goed gevoel hebben bij de door ons aangeboden gastouder, jij en de gastouder moeten dezelfde ideeën over opvoeding hebben, de gastouder moet jouw kind kunnen opvangen op de door jou gewenste dagen en tijden, de gastouder moet bij jou in de buurt wonen en zo zijn er nog meer aspecten waar wij rekening mee houden. In principe kunnen wij voor kinderen tussen de 0 en 4 jaar die 2 à 3 dagen opvang per week nodig hebben snel een goede, lieve gastouder vinden.

2. Waarom betaal ik maandelijks bureaukosten?
Zoals in alle informatie van Kroostopvang te lezen worden bureaukosten berekend per kind. Deze kosten brengen wij in rekening om ons dienstverleningspakket aan jou en aan de gastouder te kunnen aanbieden. Deze bureaukosten maken overigens onderdeel uit van de uurprijs van de gastouderopvang en worden gewoon vergoed als onderdeel van de kinderopvangtoeslag.

Bureaukosten bestaan uit gastouderbegeleidingskosten en kassierskosten. In de gastouderbegeleidingskosten zijn begrepen o.a. de salariskosten van de gastouderbegeleider, salariskosten beleidsmedewerker, staffunctionarissen en directie, huisvestingskosten van Kroostopvang, afschrijvingskosten van onze activa, een deel van de kantoor- en administratiekosten, trainings- en opleidingskosten gastouders, wervingskosten, die betrekking hebben op werven van gastouders maar ook de wervingskosten om voor gastouders 'gastkinderen te werven', kosten van informatievoorziening waaronder de Kwebbeleend en deze website. De kassiersfunctiekosten behelzen de salariskosten van onze servicemedewerkers en kosten voor onze software, daarnaast een deel van de kantoor- en administratiekosten. 

Dit pakket van dienstverlening houdt onder andere in: het werven/selecteren van gastouders en vraagouders door het plaatsen van advertenties en door het verspreiden van foldermateriaal; de begeleiding van de gastouderopvang van begin tot eind, de administratieve afhandeling van de opvang.

De begeleiding van de opvang daaronder scharen wij o.a. het afleggen van huisbezoeken aan gastouder, het bijstaan van de gastouder met advies en begeleiding, evaluatiegesprekken over de opvang, het aanbieden van trainingen en bijscholing aan gastouders en ouders (met bijeenkomsten en met e-learning activiteiten), het uitvoeren en jaarlijks actualiseren van een risico-inventarisatie, het verzorgen van vervangende opvang in geval van ziekte of vakantie van de gastouder, het verzekeren van de gastouder tijdens de uren dat zij de gastkinderen opvangt.

Voor de administratieve afhandeling van de opvang is een team van 5 administratief medewerkers dagelijks actief. 

Daarnaast hebben wij ook een informerende taak richting gastouders en vraagouders. Die taak voeren wij uit middels het regelmatig toesturen van een nieuwsbrief, door het actueel houden van onze website en onze facebookpagina en door het aanbieden van uitgebreide informatiemappen aan ouders en gastouder bij de start van de opvang. Maar ook inspraak en advies wordt op prijs gesteld: Kroostopvang heeft een oudercommissie die een aantal keren per jaar overleg voert met Kroostopvang en ons op diverse terreinen met raad en advies bij staat.

Als je al enige tijd gebruik maakt van kinderopvang dan weet je dat in deze sector (van overheidswege) nog wel eens wat wijzigt. De meest actuele informatiemap voor ouders en gastouders is te raadplegen in het Portaal en geeft nog veel uitgebreider antwoord op bovengestelde vraag. 

3. Wat kost de opvang mij per uur?
Het tarief is opgebouwd uit gastoudervergoeding per uur en bureaukosten per maand. Hierdoor is er niet één uurtarief. Je kunt bij ons een offerte opvragen voor het aantal uur opvang dat je denkt nodig te hebben.

4.Ik werk in het onderwijs, moet ik de schoolvakantie betalen?
Ben je werkzaam als leerkracht in het onderwijs of ben je sowieso de schoolvakanties vrij, dan gaan wij op zoek naar een gastouder die bereid is om jouw kind alleen tijdens de schoolweken op te vangen. Jouw kind gaat in de schoolvakanties niet naar de gastouder en je hoeft dit dan ook niet te betalen.

Zijn er andere perioden waarin jij geen opvang nodig hebt? Bespreek dit tijdens het intake gesprek met de gastouderbegeleider en wij houden er in onze zoektocht naar een gastouder voor jou rekening mee.

5. Mijn gastouder vangt op feestdagen niet op, waarom staat deze dag wel op de factuur?
Feestdagen worden doorbetaald aan de gastouder. Als feestdagen gelden: Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, Bevrijdingsdag (eens in de 5 jaar, volgende 2020), 1e en 2e Kerstdag.

Indien feestdagen vallen in een periode die in de overeenkomst van opdracht aangemerkt wordt als periode waarin in principe geen opvang wordt geboden, dan worden deze feestdagen niet doorbetaald aan de gastouder. Twee opmerkingen hierbij:

 1. Valt een feestdag in de vakantie van de gastouder, dan wordt deze wél doorbetaald;
 2. Pasen en Pinksteren worden in principe niet gerekend tot de schoolvakanties. Deze feestdagen worden wel doorbetaald als contractueel is afgesproken dat tijdens schoolvakanties geen opvang plaatsvindt.

6. Bemiddelen jullie ook voor buitenschoolse opvang?
Wij nemen jouw inschrijving voor buitenschoolse opvang in behandeling en zoeken in ons bestand naar een gastouder die deze opvang wil verzorgen. De meeste gastouders bieden opvang aan 0 - 4 jarigen en er zijn weinig gastouders die bso willen en kunnen doen.

Wij gaan voor bso vragen in principe niet adverteren, onze ervaring is, dat op deze advertenties niet of nauwelijks gereageerd wordt. Hebben wij een plekje dan laten wij je dit weten.

Word je kind al opgevangen door een gastouder en wordt hij of zij binnenkort 4 jaar dan kan het mogelijk zijn dat jouw gastouder de opvang voor- en naschools wel wil verzorgen. Leg deze vraag gerust bij haar voor.

7. Moet ik een machtiging voor automatische incasso afgeven?
Ja, het is een voorwaarde van onze bemiddelingsovereenkomst die wij met jou afsluiten. In het verleden hadden wij deze voorwaarde niet, de ervaring was toen dat ouders net te laat betaalden. De kassiersfunctie werd voor Kroostopvang op die manier erg arbeidsintensief en dus erg kostbaar. Ook konden wij de gastouder dan niet of niet op tijd uitbetalen, waardoor soms de opvang gestopt moest worden. Het is jammer als de opvang van jouw kind naar tevredenheid van jou, jouw kind en jouw gastouder verloopt, maar gestopt moet worden vanwege betalingsproblemen. Indien je niet voor automatisch incasso kiest, betaal je € 2,70 per maand extra.

Mislukt een incasso dan vragen wij ook € 2,70 voor de door ons extra gemaakte administratiekosten. Is de gastouder reeds uitbetaald op het moment dat de incasso gestorneerd wordt, vragen wij € 7,50.  

8. Waarom wordt er tussen de 23e en 26e geïncasseerd?
De kinderopvangtoeslag, die je ontvangt, is voor de komende maand. Stel je ontvangt 20 juli kinderopvangtoeslag, dan is deze toeslag voor de maand augustus. Tussen 23 en 26 augustus incasseren wij de kinderopvangkosten over de maand augustus. De kinderopvangtoeslag voor de maand augustus heb jij al op 20 juli gekregen.

Wij incasseren tussen de 23e en 26e van de kalendermaand, zodat wij er zeker van zijn dat wij aan het einde van de maand jouw gastouder uit kunnen betalen. Helaas komt het voor dat een incasso niet lukt. Wij verzoeken je in dit geval zelf voor een spoedige betaling zorg te dragen. Er zal geen 2e incassopoging plaatsvinden.

9. Mijn factuur is niet tussen de 23e en 26e geïncasseerd, hoe kan dat?
Als de factuur niet de 1e van de maand aangemaakt is, maar later, dan kan het zijn dat deze factuur niet meegenomen wordt in de incassoronde. Dan wordt deze een maand  later geïncasseerd. Een factuur kan later aangemaakt worden bij opvang,  die snel door ons geregeld is en waarbij de 1e van de maand nog niet bij ons bekend was wanneer de opvang zou starten en op welke dagen en/of tijden. Ook worden later correctiefacturen aangemaakt naar aanleiding van urenstaten (meer of minderuren). Het kan zijn dat de urenstaat waarop de factuur betrekking heeft niet tijdig is ontvangen (de 1e helft van de kalendermaand), de facturatie schuift in dit geval door naar de volgende kalendermaand. In overige gevallen verzoeken wij je contact op te nemen met onze medewerkers op het servicekantoor.

10. Ik wil mijn contractdagen of -tijden wijzigen, kan dat?
Wil je jouw kind(eren) op andere dagen en/of tijden laten opvangen door jouw gastouder dan eerder afgesproken, overleg dit dan eerst met de gastouder. Zij is degene die bepaalt of zij dat wil en kan. Als jouw gastouder akkoord gaat met een wijziging, geef de wijziging dan bijtijds, minstens een maand van te voren, door aan je gastouderbegeleider of jouw servicemedewerker op ons servicekantoor. Op deze manier kunnen wij zorgen voor een correcte administratieve afhandeling wat betreft de facturering en voorkomt dit correcties achteraf.

11. Ik wil mijn kind minder laten opvangen, kan dat?
Je kunt een deel van de dagen/opvanguren opzeggen. Voor (gedeeltelijke) opzeggingen geldt dat dit kan met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.

12. Mijn gastouder kan niet opvangen op andere dagen en/of tijden, wat nu?
Of je blijft jouw kind(eren) brengen op de afgesproken dagen, maar als het voor jou noodzakelijk is dat je opvang hebt op andere dagen, dan betekent dit dat de opvang bij je huidige gastouder opgezegd moet worden. Neem zo snel mogelijk contact op met je gastouderbegeleider. In overleg met jou gaat zij op zoek naar een andere oplossing, dit kan betekenen dat jouw kinderen opgevangen gaan worden door een andere gastouder. Hou dan wel rekening met een opzegtermijn van 1 maand bij jouw huidige gastouder.

13. Ik word 's morgens gebeld door mijn gastouder omdat zij die dag ziek is en niet kan opvangen, wat nu?
Tussen 7 en 9 uur 's morgens tijdens werkdagen kan je bellen naar 06-16695557. Deze telefoon wordt beantwoord door één van onze medewerksters die voor jou vervangende opvang zal proberen te regelen. Indien de telefoon niet direct opgenomen wordt, spreek een boodschap in, je wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld. Na 9 uur 's morgens kan je bellen met de gastouderbegeleider of naar kantoor. Bel dit nummer alleen als je tussen 7 en 9 uur acuut opvang nodig hebt, niet voor vragen van algemene aard of om te melden dat je gastouder ziek is en je géén vervanging nodig hebt. Heb je reeds eerder gebruik gemaakt van vervangende opvang, dan mag je ook direct contact opnemen met die gastouder. 

14. Kan mijn gastouder de opvang opzeggen?
Ja, net zoals jij de opvang kunt opzeggen met inachtneming van 1 maand opzegtermijn, kan de gastouder ook opzeggen. Voor haar gelden dezelfde regels, opzeggen kan per elke dag van de maand met een opzegtermijn van 1 maand.

15. Gaat een 2e en volgend kindje voor op andere aangemelde kindjes bij mijn gastouder?
Wij houden bij de planning rekening met het ongeboren broertje of zusje van jouw kind. Maar wij doen dit altijd in overleg met de gastouder. Er zijn gastouders die graag een plekje reserveren voor jouw kindje, maar wij moeten er ook rekening mee houden dat het opvangen van kinderen door gastouders hun werk en bron van inkomsten is. Een plekje vrij houden bij haar kan voor haar betekenen dat zij maanden inkomsten derft. Als de gastouder dit financieel niet kan of wil opbrengen, gaan wij voor jou op zoek naar een gastouder die wel al jouw kinderen kan gaan opvangen. Wij plaatsen nooit kinderen uit 1 gezin bij verschillende gastouders.

16. Heb ik recht op vervanging tijdens ziekte of vakantie van mijn gastouder?
Nee, je hebt geen recht, wij kunnen nooit vervanging garanderen; wij zijn hiervoor afhankelijk van de beschikbaarheid en de bereidheid van onze gastouders. Wat wij wel hebben is een inspanningsverplichting. Wij hebben veel gastouders in ons bestand, op dit moment bijna 300. Het komt zelden voor dat wij je geen vervangende gastouder kunnen aanbieden. Het kan gebeuren dat wij je een gastouder aanbieden in een andere woonplaats of wijk.

17. Ik heb nu al een paar keer mijn gastouderbegeleider gebeld, maar krijg steeds haar voicemail, hoe kan dat?
Onze gastouderbegeleiders werken vanuit hun eigen woning op onregelmatige tijden en werken geregeld buiten de deur. Hierbij kan je denken aan intakegesprekken bij ouders en gastouders thuis en aan het afleggen van de huisbezoeken. Spreek dus altijd de voicemail in, zij belt je terug, of dezelfde dag nog of de volgende werkdag. Je kunt haar ook altijd mailen. Daarnaast kan je dagelijks tussen 9-17 uur met algemene vragen of opmerkingen over betaling en facturen, terecht bij het team van financieel en administratief medewerkers op kantoor. Telefoonnummer: 0252-215835.

18. Wat moet ik doen als ik een klacht heb?
Als iets met de opvang zelf niet naar wens gaat, bespreek dit dan altijd eerst met de gastouder. Komen jullie er samen niet uit, neem dan contact op met de gastouderbegeleider. Zij gaat samen met jullie werken aan een oplossing.

Ben je niet tevreden over jouw gastouderbegeleider, ook hier geldt, leg dit eerst voor aan jouw gastouderbegeleider. Kom je er samen met haar niet uit, dan kan je je klacht schriftelijk bij ons uiten. Je kunt dit doen door een brief te schrijven of door ons te mailen: carlien@kroostopvang.nl  Conform ons klachtenreglement wordt jouw klacht behandeld. Je kunt het klachtenreglement inzien na inloggen op de site. In de blauwe balk wordt 'downloads' zichtbaar.

Wij wijzen je ook op jouw recht je klacht bij de Geschillencommissie in te dienen. 

19. Ik krijg een correctie op mijn factuur, waarom?
Wij facturen in de eerste helft van de maand de kinderopvangkosten van die maand. Deze kosten zijn gebaseerd op de opvang zoals afgesproken in het contract met de gastouder. Als de gastouder ziek geweest is of extra uren heeft opgevangen dan kan het zijn dat wij dit pas na het aanmaken van de facturen weten, een correctie volgt dan in de volgende maand.

Wij streven er naar correcties, extra en minder uren zo spoedig mogelijk te verwerken.

20. Mijn factuur klopt niet, wat moet ik doen?
Meld al je opmerkingen en vragen over de factuur aan jouw servicemedewerker op ons servicekantoor.

Het liefst via de mail, info@kroostopvang.nl

De facturen worden in de eerste helft van de kalendermaand gemaakt, in de week die daarop volgt ontvangen wij veel vragen over de facturen. Het is voor ons het prettigst om jouw vragen en opmerkingen via de mail te ontvangen. Wij streven er naar om fouten op een factuur binnen twee weken te corrigeren.

21. Waar kan ik mijn kinderopvangtoeslag aanvragen?
De belastingdienst heeft hiervoor een aparte website http://www.toeslagen.nl/. Hier staat uitgelegd hoe je je toeslag kunt aanvragen. 
Heb je hulp nodig bij het invullen van het kinderopvangtoeslagformulier dan kan je altijd een beroep op ons doen. Kroostopvang is intermediair toeslagen en heeft hierdoor een rechtstreeks contact met de afdeling toeslagen van de belastingdienst.

22. Kan ik mijn toeslag direct naar jullie laten overmaken?
Helaas is dit vanaf 1 januari 2014 niet meer mogelijk. De belastingdienst heeft de voorwaarden waaraan een kinderopvanginstelling moet voldoen om direct kinderopvangtoeslag op haar rekening te mogen ontvangen aangescherpt. Dit brengt voor ons zodanig hoge kosten mee dat wij van deze optie afgezien hebben. 

23. Heb ik recht op op kinderopvangtoeslag voor dagopvang na de 4e verjaardag van mijn kind of nog maar op 70% van mijn gewerkte uren?
De ouder heeft recht op kinderopvangtoeslag dagopvang tot het moment dat het kind naar school gaat en de naar de BSO. De belastingdienst controleert dit door gegevensuitwisseling met DUO; op deze wijze weet de belastingdienst exact wanneer een kind naar school gaat en dus niet meer naar de dagopvang. Een vierjarige is nog niet leerplichtig en kan dus nog tot het vijfde jaar gebruik blijven maken van dagopvang. Ook in geval een kind in een vakantie vier jaar wordt en na de schoolvakantie op school - en BSO – start, is het mogelijk voor ouders om nog gewoon toeslag voor dagopvang te ontvangen totdat het kind echt naar school gaat.

1. Waarom krijg ik pas de laatste werkdag van de maand uitbetaald of soms een paar dagen later?

De betaling aan jou wordt bij ons de laatste werkdag van de maand afgeschreven. Afhankelijk van jouw bank kan het een paar dagen duren voor het bij je bijgeschreven is. Onze bank is de ING, als je ook de ING hebt dan kan het dezelfde dag bijgeschreven zijn.

Wij incasseren de kinderopvangkosten tussen de 23e en 26e bij de ouders en betalen de geïncasseerde vergoeding vervolgens binnen 5 kalenderdagen naar de gastouder door. Het gebeurt regelmatig dat een incasso niet lukt en wij in contact moeten treden met de vraagouder om de betaling alsnog te kunnen ontvangen. Hier kunnen enkele werkdagen overheen gaan. Zodra wij de betaling van de vraagouder hebben ontvangen storten wij deze door naar de gastouder..

2. Waarom moet ik mijn vakantie 2 maanden van te voren doorgeven aan vraagouder en bureau?
Ouders moeten de tijd krijgen om vervangende opvang te regelen. Soms kunnen zij zelf de opvang regelen tijdens jouw vakantie, hetzij door zelf vakantie op te nemen of door de kinderen onder te brengen bij vrienden of familie. Maar vaak vragen zij ons om vervangende opvang. Wij hebben de tijd nodig om voor jouw gastkinderen een goede vervangende gastouder te vinden.

3. Wat moet ik doen als ik ziek ben en ik kan niet opvangen?
Licht jouw vraagouder zo snel mogelijk in dat je ziek bent en niet kunt opvangen. Je hoeft niet direct het bureau te bellen. Je kunt ons van jouw ziekte op de hoogte stellen of dezelfde dag tijdens kantooruren, of een dag later. Wij willen dit graag weten in verband met de facturering. De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het vragen van vervangende opvang, daar hoef jij niet voor te zorgen. Ouders beschikken over een telefoonnummer dat zij tussen 7 en 9 uur 's morgens kunnen bellen om vervangende opvang te vragen.

Dus bel niet 's morgens om 7.00 naar kantoor om je ziek te melden. Om 7 uur is er namelijk niemand aanwezig op kantoor en er gebeurt dan niets met jouw ziekmelding.

4. Krijg ik gegarandeerd mijn vergoeding uitbetaald?
Wij betalen alleen de gastoudervergoeding als de ouders de factuur betaald hebben. Kroostopvang verricht uitsluitend een kassiersfunctie. Wel sturen wij de ouders direct een herinnering om te betalen. Mocht dit te lang duren, dan overleggen wij met jou en de ouders of de opvang eventueel. stopgezet dient te worden. Zodra echter de vergoeding binnen is, maken wij het geld direct over aan de gastouder.

5. Mijn vergoedingenoverzicht klopt niet, wat moet ik doen?
Meld al jouw opmerkingen en vragen over jouw vergoedingenoverzicht aan je servicemedewerker op het servicekantoorkantoor.Het liefst via de mail, info@kroostopvang.nl

In de eerste helft van de maand worden de facturen en vergoedingenoverzichten gemaakt en in de week die daarop volgt ontvangen wij veel vragen hierover. Het is voor ons het prettigst om jouw vragen en opmerkingen via de mail te ontvangen. Wij streven er naar om fouten op jouw vergoedingenoverzicht binnen twee weken te corrigeren.

6. Ik heb halverwege de maand een vergoedingenoverzicht ontvangen van mijn meeruren, maar deze is eind van de maand niet betaald.
Het kan zijn dat de meeruren bij ons zijn ontvangen na het aanmaken van de incassorun voor de vraagouder. De afrekening van de meer- of minderuren verschuift in dat geval naar de volgende maand.
Als een vergoedingenoverzicht halverwege de maand aangemaakt wordt, dan is de factuur ook pas halverwege de maand aangemaakt en hebben wij dit bedrag nog niet kunnen incasseren bij de ouders. De incasso gebeurt rondom de 24e van de volgende maand waardoor jij ook pas aan het einde van de volgende maand de meeruren uitbetaald krijgt.

7. Wie zorgt er voor 'opvangmateriaal'?
In principe is er bij de gastouder voldoende materiaal (te denken valt aan (camping-) bedje, kinderstoel, speelgoed etc.) in huis aanwezig om gastkinderen op te vangen. Tijdens een kennismakingsgesprek wordt geïnventariseerd of al het benodigde aanwezig is, wat eventueel nog nodig is en wie daar voor zorgt.

8. Met welk diploma kan ik gastouder worden?
Een overzicht van de diploma’s die kwalificeren voor gastouder vind je hier. Indien je niet beschikt over een diploma dat kwalificeert voor het gastouderschap, dan kan je als aankomend gastouder het MBO Helpende Zorg en Welzijn (HZW) diploma halen.