Nederlands Engels Polski
Oog voor de ontwikkeling van jouw kind!
• Oudercommissie

De oudercommissie

De oudercommissies van de verschillende Kroostopvang vestigingen vergaderen tenminste tweemaal per jaar gezamenlijk. Iedere afzonderlijke Kroostopvang-oudercommissie heeft echter een eigen adviesrecht.

Een oudercommissie bestaat uitsluitend uit vraagouders en heeft minimaal 2 en maximaal 7 leden. Deze aantallen gelden per vestiging. Is er in een vestiging nog slechts 1 geinteresseerd lid, dan mag deze ouder wel al deelnemen aan de gezamenlijke vergaderingen, maar er is dan nog geen sprake van een commissie.

De zittingsduur van de oudercommissieleden is 18 maanden. Deze kan worden verlengd.

Er wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van vraagouders over het bemiddelingsgebied en naar de leeftijden van kinderen die gebruik maken van onze gastouderopvang.

Doelstelling

De doelstelling van de oudercommissie is het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van alle kinderen en de vraagouders die zijn aangesloten bij een Kroostopvang Gastouderbureau. Daarnaast geeft de oudercommissie advies aan Kroostopvang namens alle vraagouders, op het gebied van kwaliteit van de opvang en het gastouderbureau.

Wat doet de oudercommissie?

Iedere vraagouder kan inbreng leveren of advies vragen aan de oudercommissie, graag zelfs! Ook kan Kroostopvang de oudercommissie vragen hen te adviseren over kwesties waar ouders mee te maken hebben.

Wat doet de oudercommissie niet?

De oudercommissie is niet de klachtencommissie voor vraagouders. De commissie probeert op een positieve manier de verschillende belangen, zowel die van Kroostopvang als die van de vraagouders en hun kinderen, te behartigen.

Contact

Wil je meedenken en meepraten, laat het weten aan je gastouderbegeleider.

De oudercommissie van Gastouderbureau Kroostopvang Amersfoort e.o. heeft een eigen e-mailadres waar ouders van Kroostopvang Amersfoort hun vragen en opmerkingen naartoe kunnen mailen: oudercom.kroost.amersfoort@gmail.com

Leden Oudercommissie

Amersfoort